ท่านพบปัญหานี้บ้างไหม?
ที่อยู่ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 145
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 326,596
 เปิดเว็บ 09/02/2555
25 ตุลาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
 คลีนิคบัญชี

บริษัท กฤตสมบูรณ์ ออดิท จำกัด
                  
                         เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร    0735557000899
                         
                         ที่ตั้ง 206 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม


บริษัท สมบัติ การบัญชี จำกัด

                  
                         เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร    0735558001911
                         
​                         ที่ตั้ง 142 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม


บริษัท กฤตสมบูรณ์ แฟรนไชส์บัญชี จำกัด

                  
                         เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร    0735560000381
                         
​                         ที่ตั้ง 208 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

 

วิสัยทัศน์ของสำนักงาน 

กิจการได้มีความประสงค์ที่จะเปิดสำนักงานเพื่อที่จะเป็นที่รองรับนักศึกษาระดับ ปวช.  ปวส.  และระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาบัญชี
  ที่มาขอรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ตลอดจนผู้ที่ต้องการที่จะเก็บชั่วโมงการฝึกประสบการณ์
ด้านการสอบบัญชี ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้มีความรู้ในการทำบัญชี การตรวจสอบ เพราะทางสำนัก
งานมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบที่สามารถลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีให้กับลูกค้าได้
เอง และยังต้องการรองรับนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาเข้ามาทำงานตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และเป็นแหล่งความรู้เพื่อที่นักศึกษาจะเข้ามาแสวงหาได้ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการทำบัญชี การ
สอบบัญชีได้อย่างเต็มที่จากทางสำนักงานแห่งนี้
 

วัตถุประสงค์ของสำนักงาน
  1. ดำเนินธุรกิจในด้านการจัดทำบัญชี
  2. ดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบบัญชี
  3. เป็นสถานฝึกปฏิบัติงานจริงของ นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน และสถาบันอื่นๆที่ต้องการเข้ามาแสวงหาความรู้และประสบการณ์การทำงาน
  4. เป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการบัญชี  การสอบบัญชี
  5. การให้คำปรึกษาในการวางแผนการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบัญชี  การวางแผนภาษี  และการวางแผนทางการเงินของกิจการ
  6. มีการรับจดทะเบียนในการที่จะจัดตั้งบริษัท , เปลี่ยนแปลง, เพิ่มทุน, ลดทุน, จดทะเบียนเลิกกิจการ

ลักษณะของการประกอบธุรกิจ 

สำนักงานประกอบกิจการที่สำคัญคือ ประกอบการดำเนินธุรกิจในด้านการรับจัดทำบัญชี  ด้านการตรวจสอบบัญชี  ที่ปรึกษาด้านการบัญชี  การเงิน  การภาษี  งานสัมมนาทางด้านบัญชีและการวางระบบบัญชี

การดำเนินงานของกิจการ

ในระยะแรกทางสำนักงานจะมีการให้บันทึกบัญชีด้วยมือ  เพื่อให้ผู้ทำบัญชีได้เกิดทักษะและความชำนาญในการทำบัญชีให้มากที่สุดและหลังจากนั้น  ก็ได้มีการพัฒนามาใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบันทึกบัญชี เพื่อที่จะเน้นให้มีการจัดทำบัญชีให้ทันเวลา (update)เสร็จตรงตามเวลาที่ทางกิจการหรือลูกค้าต้องการและเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงาน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานสามารถที่จะจัดการปิดงบการเงินได้ทันเวลาทุกเดือน ซึ่งจะเน้นให้มีการจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ตลอดเวลาเมื่อลูกค้าต้องการทราบข้อมูล โดยที่ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้นของงบการเงินได้ทุกเดือน ซึ่งทางกิจการมีแผนการดำเนินงานอยู่ 2 วิธีคือ 
  1. แผนการดำเนินงานระยะสั้น 
  2. แผนการดำเนินงานระยะยาว

แผนการดำเนินงานระยะสั้น
  1. รับจัดทำบัญชีให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ  ทันเวลา  ถูกต้องถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพ
  2. ตรวจสอบบัญชีให้แก่กิจการด้วยความถูกต้อง  ยุติธรรม  เป็นไปตามข้อเท็จจริง
  3. รับฟัง  ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าด้วยความยินดีและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

แผนการดำเนินงานระยะยาว
  1. สามารถเป็นสำนักงานบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่เป็นที่รู้จักภายในจังหวัดนครปฐม
  2. สามารถทำบัญชีที่สามารถตอบสนองความต้องการของกิจการในเขตปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันตก  โดยเน้นให้เป็นไปตามกฎหมายทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
  3. การเป็นสำนักงานบัญชีชั้นแนวหน้าในเขตจังหวัดนครปฐม  และครอบคลุมพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันตก

หลักเกณฑ์ที่ใช้การจัดแผนกงาน

การจัดแผนกงาน  คือ  การรวมกลุ่มกิจกรรมของขบวนการและทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ภายในหน่วยเดียวกัน  การจัดแผนกงานจะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างขององค์การสามารถมองเห็นได้จากแผนผังขององค์การ  ซึ่งเป็นพื้นฐานการตัดสินใจขององค์การปัจจุบันและอนาคต
   
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแผนกงาน
หลักเกณฑ์ที่นิยมใช้จัดแผนกงานสามารถแยกได้  ดังนี้
  1. การใช้หน้าที่เป็นพื้นฐาน  ( Internal  operation – oriented  bases )
  2. การใช้ผลผลิตเป็นพื้นฐาน  ( Output -  oriented  bases )
  3. การใช้แบบผสมเป็นพื้นฐาน  ( Multiple  departmental  bases )
 
  1. การจัดแผนกงานโดยการใช้หน้าที่เป็นพื้นฐาน
การจัดองค์การโดยใช้หน้าที่เป็นหลักเกณฑ์ที่รวมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวพันกันให้อยู่ภายในแผนกงาน
เดียวกัน  พื้นฐานการแบ่งแผนกงานแบบนี้จะใช้กับองค์การที่มีขนาดเล็กได้แก่

1.1 การจัดแผนกงานโดยแบ่งคนงานออกเท่า ๆ  กัน 
เป็นวิธีการแบ่งคนออกเป็นจำนวนเท่า ๆ กันให้กับหน่วยงานในองค์การ  คนเหล่านี้จะมีทักษะที่ไม่แตกต่าง
กันนัก การแบ่งแบบนี้ส่วนมากใช้กับการทำงานง่าย ๆ  หรือไม่ต้องการทักษะมาก  โดยความสำเร็จของงานขึ้นอยู่กับจำนวนคนเท่านั้น
1.2  การจัดแผนกงานโดยใช้หน้าที่เป็นหลัก 
เป็นวิธีที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายเหมาะสมกับงานที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะอย่าง 
โดยจะแบ่งตามหน้าที่หลักหรือหน้าที่สำคัญ ๆ ขององค์การ เช่น แผนกการผลิต แผนการขาย แผนกการเงิน เป็นต้น
1.3    การจัดแผนกงานโดยใช้กระบวนการผลิตเป็นหลัก 
เป็นการแบ่งกิจกรรมออกเป็นกลุ่มตามขั้นตอนกระบวนการผลิตหรือเทคนิคการผลิต  เช่น  กระบวนการ
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป  อาจแบ่งเป็นฝ่ายต่าง  ๆ  ได้ดังนี้  แผนกตัดเย็บ  แผนกออกแบบ  แผนกวัสดุ  เป็นต้น
  1. การแบ่งแผนกงานโดยใช้ผลผลิตเป็นหลักพื้นฐาน
การจัดองค์การโดยใช้ผลผลิตเป็นหลักเกณฑ์รวมกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ การตลาด
ของสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยคำนึงถึงกลุ่มลูกค้า  ผลิตภัณฑ์  หรือพื้นที่ฯลฯ  ซึ่งการจัดแบบนี้จะใช้กับองค์การที่มีขนาดใหญ่  หรือซับซ้อนและกำลังขยายกิจการ  ได้แก่
2.1  การจัดแผนกงานโดยใช้ผลิภัณฑ์เป็นหลัก 
เป็นการแบ่งกลุ่มงานโดยอาศัยการแบ่งตามผลิตภัณฑ์ หรือประเภทสินค้า  ซึ่งนิยมใช้กันมากในองค์การ
ที่มีขนาดใหญ่  มีการขยายตัวการผลิต หรือขยายการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น  มีลักษณะการจำหน่ายสินค้าและผลิตสินค้าหลายประเภทที่แตกต่างกัน  นอกจากนี้ทางด้านเทคนิคการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอาจมีความแตกต่างกันด้วย
2.2  การจัดแผนกงานโดยใช้ลูกค้าเป็นหลัก 
เป็นการเน้นหรือให้ความสำคัญแก่ผู้ใช้สินค้ากลุ่มต่าง ๆ  องค์การสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว และเหมาะสมเพื่อสะดวกแก่ลูกค้าที่มาติดต่อในแต่ละกลุ่ม


การจัดแผนกงานโดยใช้พื้นที่เป็นหลัก
 
เป็นวิธีที่ใช้ในกรณีที่องค์การมีการขยายตัวโดยกระจายธุรกิจออกไปตามพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของภูมิภาค 
มีกิจกรรมทุกอย่างในเขตใดเขตหนึ่ง  จะถูกรวมเข้าด้วยกันและมอบหมายให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบให้มีการปรับให้เข้ากับสภาพของตลาดในท้องถิ่นนั้นและเป็นการประหยัดค่าขนส่งด้วย
 

บริการด้านที่ปรึกษาการเงินของทางสำนักงานมีดังนี้
  • การเจรจาและปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน / หนี้สินกับธนาคารเจ้าหนี้
  • การจัดหาสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อเป็นผู้ร่วมลงทุนหรือเจ้าหนี้รายใหม่ให้กับธุรกิจ
  • การบริการดูแลควบคุมกระแสเงินสดและ / หรือเป็นผู้ประสานงานเจ้าหนี้  ภายหลังจากการประนอมหนี้
  • การจัดวางระบบบริหารการเงิน  และสารสนเทศทางการเงิน
  • บริการจัดทำงบการเงินเพื่อ Refinance กับสถาบันการเงิน
  • กู้เงินเพิ่ม /  แนะนำให้รู้จักสถาบันการเงิน
  • การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ
 

Copyright by kritsombroon.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY