ท่านพบปัญหานี้บ้างไหม?
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 102
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 244,118
 เปิดเว็บ 09/02/2555
19 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
 
กิจการได้มีความประสงค์ที่จะเปิดสำนักงานในเครือข่าย "กฤตสมบูรณ์" โดยการจัดตั้งมีวัตุประสงค์ที่แตกต่างกัน ในนามบริษัทฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด ทางผู้บริหารมีความประสงค์ทีจะถ่ายทอดวิชาความรู้เทคนิคต่างๆทางด้านบัญชี ให้ผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีนำเทคนิคต่างๆนำไปปฏิบัติงานได้และในนามบริษัทกฤตสมบูรณ์ที่ปรึกษาการบริหารงาน จำกัด จะเป็นที่รองรับนักศึกษาระดับปวช.ปวส. และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี ที่มาขอรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดจนผู้ที่ต้องการที่จะเก็บชั่วโมงการฝึกประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีได้เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้มีความรู้ในการทำบัญชีการตรวจสอบ เพราะทางสำนักงานมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถด้านตรวจสอบที่สามารถลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีให้กับลูกค้าได้เอง

                และยังต้องการรองรับนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาเข้ามาทำงานตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์การทำงานด้านการทำบัญชีการสอบบัญชีได้อย่างเต็มที่จากทางสำนักงานแห่งนี้

 
 
 
สามารถติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้กับ  อาจารย์สมบัติ  เนรภูศรี
 
ประกาศ
 
                                เนื่องจาก กกต.ประกาศเลือกตั้ง เป็นวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562  ทาง บริษัทฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบูรณ์ จำกัด

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะไม่ให้กระทบต่อผูเข้าอบรมสัมมนาทุกท่าน จึงขอเปลี่ยนแปลงการอบรมดังนี้
     

1. เรื่อง การทุจริต และ การควบคุมภายในที่ดี  จากเดิม วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 

เปลี่ยนแปลงเป็น วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562   
ณ.โรงแรมรอยัล ซิตี้
 
2.  TA เรื่อง การดำเนินงานต่อเนื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ Update กฎหมายใหม่  จากเดิม วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2562   

เปลี่ยนแปลงเป็น วันศุกร์ - เสาร์
 ที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2562  ณ.โรงแรมรอยัล ซิตี้

                                
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        สุนันท์ 

                                                                                                                     ฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา
 
                                                                                                                      Tel... 081-9859532
                                                                                                                              
                                                                                   
                     

 ทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงตาราง ราคา และรายละเอียดต่างๆ โดยมิได้บอก
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ (ฝ่ายสัมมนา)
 

 

****ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบ****
 

****  ด่วน!!!   ราคาพิเศษสุด   ****  
 


เรื่อง " อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์  การด้อยค่า
            ของสิทรัพย์ รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 " 
 
     
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6202-06-019-004-02

 
วันศุกร์ ที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,600 บาท บวกVAT 112 บาท เท่ากับ 1,712 บาท
 

เรื่อง " การทุจริตและการควบคุมภายในที่ดี "       
 
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6202-06-019-007-01

 
วันเสาร์ ที่  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,700 บาท บวกVAT 119 บาท เท่ากับ 1,819 บาท
 

เรื่อง " การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การลงทุน
            ทางธุรกิจ
 "       
 
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6202-06-019-005-02

 
วันเสาร์ ที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,700 บาท บวกVAT 119 บาท เท่ากับ 1,819 บาท
 

เรื่อง " กลยุทธ์ในการปรับปรุุงบัญชีชุดเดียวตามประมวลรัษฎากร "       
 
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6202-06-019-006-02

 
วันอังคาร ที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม รอยัล  ซิตี้ ปิ่นเกล้า )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,600 บาท บวกVAT 112 บาท เท่ากับ 1,712 บาท
 

เรื่อง " การวิเคราะห์คววามเสี่ยงในงบการเงินที่ถูกสรรพากรตรวจ "
      
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6202-06-019-002-02

 
วันพฤหัสบดี ที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,700 บาท บวกVAT 119 บาท เท่ากับ 1,819 บาท
 

เรื่อง " กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
              ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 "       
 
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6203-06-019-003-02

 
วันเสาร์ ที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพมหานคร )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,700 บาท บวกVAT 119 บาท เท่ากับ 1,819 บาท
 

เรื่อง " กลยุทธ์ในการปรับปรุุงบัญชีชุดเดียวตามประมวลรัษฎากร "       
 
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6203-06-019-006-03

 
วันพฤหัสบดี ที่  7 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม ชลอินเตอร์ ชลบุรี )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,800 บาท บวกVAT 126 บาท เท่ากับ 1,926 บาท
 

เรื่อง " การวิเคราะห์คววามเสี่ยงในงบการเงินที่ถูกสรรพากรตรวจ "
      
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6203-06-019-002-03

 
วันศุกร์ ที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม ชลอินเตอร์ ชลบุรี  )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,800 บาท บวกVAT 126 บาท เท่ากับ 1,926 บาท
 

เรื่อง " กลยุทธ์ในการปรับปรุุงบัญชีชุดเดียวตามประมวลรัษฎากร "       
 
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6203-06-019-006-04

 
วันพฤหัสบดี ที่  14 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง  )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,800 บาท บวกVAT 126 บาท เท่ากับ 1,926 บาท
 

เรื่อง " การวิเคราะห์คววามเสี่ยงในงบการเงินที่ถูกสรรพากรตรวจ "
      
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6203-06-019-002-04

 
วันศุกร์ ที่  15 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,800 บาท บวกVAT 126 บาท เท่ากับ 1,926 บาท
 

เรื่อง " การทุจริตและการควบคุมภายในที่ดี "       
 
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6203-06-019-007-02

 
วันศุกร์ ที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม รอยัล  ซิตี้ ปิ่นเกล้า )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,600 บาท บวกVAT 112 บาท เท่ากับ 1,712 บาท
 

เรื่อง " การดำเนินงานต่อเนื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ Update กฎหมาย
            ใหม่
 "       
 
TA และ Tax Agent (หลักสูตรนี้ได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตร เก็บ

ชั่วโมง TA กรมสรรพากร แล้ว 


CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 3.30 ชั่วโมง

เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 10.30 ชั่วโมง เป็นจำนวน 14 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6203-06-019-001-02

 
วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่  22 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม รอยัล  ซิตี้ ปิ่นเกล้า )
 
*พิเศษสุด! เพียง 2,300 บาท บวกVAT 161 บาท เท่ากับ 2,461 บาท
 

เรื่อง " กลยุทธ์ในการปรับปรุุงบัญชีชุดเดียวตามประมวลรัษฎากร "       
 
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6203-06-019-006-05

 
วันพฤหัสบดี ที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,800 บาท บวกVAT 126 บาท เท่ากับ 1,926 บาท
 

เรื่อง " การวิเคราะห์คววามเสี่ยงในงบการเงินที่ถูกสรรพากรตรวจ "
      
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6203-06-019-002-05

 
วันศุกร์ ที่  29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,800 บาท บวกVAT 126 บาท เท่ากับ 1,926 บาท
 

เรื่อง " กลยุทธ์และเทคนิคการจัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) ที่ผู้สอบบัญชี และ ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำ " 
 
     
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6204-06-019-008-01

 
วันศุกร์ ที่  5 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม รอยัล  ซิตี้ ปิ่นเกล้า )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,600 บาท บวกVAT 112 บาท เท่ากับ 1,712 บาท
 

เรื่อง " เทคนิคการเขียนการรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ รวมทั้งผู้ทำ
            บัญชีควรทราบ
 " 
 
     
CPA  และ  ผูู้ทำบัญชี CPD เก็บชั่วโมงบัญชีได้ 7.00 ชั่วโมง

รหัสหลักสูตร 6204-06-019-009-01

 
วันอังคาร ที่  9 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
(ณ โรงแรม รอยัล  ซิตี้ ปิ่นเกล้า )
 
*พิเศษสุด! เพียง 1,600 บาท บวกVAT 112 บาท เท่ากับ 1,712 บาท
 
             แผนที่โรงแรมรอยัลซิตี้ค่ะ

ประวัติวิทยากร......
  อาจารย์สมบัติ  เนรภูศรี
   ได้รับเครื่องราชอิสรายาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

วุฒิการศึกษา 
   1. ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   3. ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับใบอนุญาต
  1.ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
   2. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และมีสิทธิ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร 
   3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)

ประสบการณ์การทำงาน 
   1. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน มานานกว่า 15 ปี 
 

ปรึกษาเราได้กฤตสมบูรณ์
ติดต่ออาจารย์...สมบัติ  เนรภูศรี  081-9227355
 
 
           
กฎหมายเกี่ยวกับนิรโทษ
- พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และ พระราชกฤษฎีกาลดอัตรา
  และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595)

 

 
 
                              

 
 
                                                                                                                                                            
 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนากฤตสมบุรณ์ จำกัด
   รับสมัครพนักงาน
 

   เจ้าหน้าที่ฝ่าย ฝึกอบรมและสัมมนา 2 อัตรา
        คุณสมบัติ  -วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
                        -สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ การตลาด
                        -อายุระหว่าง  20-25 ปี
  
บริษัท กฤตสมบูรณ์ที่ปรึกษาการบริหารงาน จำกัด
   รับสมัครพนักงาน

         รับนักศึกษาฝึกงาน
สาขาบัญชี ,คอมพิวเตอร์,การตลาด

สนใจติดต่อที่ 034-258250 ,034-258210
หรือส่ง E-mail มาที่ฝ่ายบุคคล kritsombroon-seminar@hotmail.com


 
แผนที่บริษัท


 
Copyright by kritsombroon.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY